Statutul Asociatiei

STATUTUL ASOCIATIEI ”ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION”

CAP 1. DISPOZITII GENERALE

Art. 1.

1.1. Asociatia : ,,ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION”, denumită în continuare „Asociatia”, este o organizatie neguvernamentală, non-profit, apolitică si independentă, infiintată în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările si completările ulterioare si potrivit prezentului Statut.

1.2. Membrii fondatori ai Asociatiei sunt:

– Zitti Radu Eugen,

– Olteanu Florin,

– Pislaru Razvan Mihai,

– Daianu Mihai Cristian,

– Pislaru Dragos Nicolae,

Art. 2. Asociatia este persoană juridică română de drept privat si va avea denumirea de ,,ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 117466 din 29.10.2012 eliberată de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

Art. 3. Asociatia este constituită pe durată nedeterminată si are sediul în B-dul Eroilor nr.158B, Voluntari, Jud. Ilfov. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Asociatia poate deschide filiale si în alte localităti sau judete din tară; poate stabili legături de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tară si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAP. 2. SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 5. Scopul Asociatiei este sa promoveze, sa dezvolte, sa incurajeze, sa organizeze si sa coordoneze concursurile si navigatia cu ambarcatiunile cu vele din clasa Laser in Romania.

Pentru indeplinirea scopului sau, Asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:

a) sa transmita informatiile si noutatile legate de navigatia cu ambarcatiunile cu vele din clasa Laser in Romania, catre toti membrii ei;

b) sa promoveze si sa faca cunoscute concursurile acestei clase de ambarcatiuni care au loc in tara si in strainatate si sa armonizeze calendarul competitional intern cu cel international; sa se asigure ca informatiile si noutatile referitoare la calendarul competitional intern si international al clasei Laser sunt transmise catre toti membrii ei;

c) sa popularizeze si sa dezvolte practicarea yachtingului de performanta si de agrement pe clasa Laser, ca element sportiv, tehnic si educational, promovand totodata spiritul civic si de fair-play, inclusiv prin organizarea de competitii si constituirea de flote pe teritoriul tarii;

d) sa constituie un clasament general al sportivilor Asociatiei in functie de rezultatele obtinute la concursurile selectate de Asociatie si publicate pe site pana la data de 31.03 a anului competitional;

e) sa reprezinte interesele sportivilor membri in raport cu Federatia Romana de Yachting (FRY) si Asociatia Internationala a clasei Laser (ILCA).

CAP. 3. PATRIMONIUL

Art. 6. Patrimoniul initial al Asociatiei este format din activul initial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1000 lei.

CAP. 4. MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 7. Calitatea de membru

7.1. Poate deveni membru al Asociatiei, orice persoana fizica sau juridica din tară sau din străinătate, interesata de clasa de ambarcatiuni cu vele tip Laser, care sprijină moral si/sau material Asociatia.

7.2. Membrii pot fi:

a) Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociatiei;

b) Membri – toate persoanele fizice sau juridice care sunt interesate de navigatia cu ambarcatiunile cu vele din clasa Laser din tara si din strainatate, care vor dobandi aceasta calitate in urma completarii unui formular de inscriere postat pe site-ul oficial al Asociatiei: www.lasersailing.ro si a achitarii taxei anuale de membru.

c) Membri onorifici – care vor dobandi această calitate la propunerea Adunării Generale si cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociatiei. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală;

Art. 8. Taxa anuala de membru; drepturi ale membrilor

8.1. Inscrierea in Asociatie este valida in momentul achitarii taxei anuale de membru. Taxa anuala de membru se stabileste anual de catre Adunarea Generala a Asociatiei si este publicata pe site-ul oficial al Asociatiei: www.lasersailing.ro.

8.2. Inscrierea in Asociatie este valabila pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.

8.3. Inscrierea efectuata dupa data de 15 octombrie este valabila pana la data de 31 decembrie a anului urmator.

8.4. Un membru validat pentru anul in curs primeste un card de membru, care ii confera dreptul de membru ILCA incluzand eligibilitatea participarii la concursurile internationale de Laser desfasurate sub egida ILCA, precum si toate drepturile prevazute la Art.11 din prezentul statut.

Art. 9. Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru al Asociatiei se pierde prin:

a) deces sau încetarea existentei persoanei juridice;

b) renuntarea la calitatea de membru, adresată în scris presedintelui Asociatiei;

c) excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut si a regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

d) neplata taxei anuale de membru in termen de 30 zile calendaristice de la data expirarii acesteia.

Art. 10. Regulamentul de disciplina

10.1. Scopul prezentului articol este de a proteja Asociatia si reprezentantii ei oficiali de posibilele prejudicii de imagine morale sau materiale.

10.2. In mod normal disciplina este administrata de catre doua organisme responsabile:

a) Comisia de Disciplina a FRY care impune eventualele sanctiuni pe plan national si international tuturor membrilor aflati sub jurisdictia FRY.

b) Comisia de Disciplina a ILCA, care impune eventualele sanctiuni pe plan international, cum ar fi suspendarea cardului de membru ILCA.

10.3. Asociatia isi rezerva dreptul de a deferi respectivelor comisii de disciplina ale FRY si ILCA pe membrii care au comis unele fapte grave (comportament neadecvat sau violent, limbaj indecent, injurii, blasfemii, etc.) care adus prejudicii de imagine Asociatiei si care s-au produs:

a) in timpul evenimentelor sportive coordonate si organizate de Asociatie.

b) din momentul inscrierii si pana la terminarea concursului.

10.4. In urma producerii faptelor mentionate la paragraful 10.3., Asociatia isi rezerva dreptul de a actiona prompt acordand urmatoarele sanctiuni disciplinare :

a) suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pentru o perioada definita in cursul anului. Acest lucru presupune:

i. neeligibilitatea participarii la concursurile nationale si locale organizate sub egida ILCA.

ii. excluderea din Ranking List pe perioada de suspendare.

b) neinlocuirea cardului de membru la termenul sau de expirare.

c) o declaratie publica a celui in cauza precum ca regreta faptele comise.

10.5. Faptele prezentate la paragraful 10.3. pot fi semnalate de catre membri, membrilor Consiliului Director, capitanilor de flota, judecatorilor si oficialilor de cursa.

10.6. Ca urmare a acestei instiintari se va infiinta o comisie de investigare in cadrul Asociatiei care se va reuni cat mai curand posibil dupa producerea faptelor, cu scopul de a stabili ea insasi faptele si de a propune sanctiunea si/sau aplicarea unei sanctiuni disciplinare cum ar fi cele de la paragrafele 10.4.a), 10.4.b), 10.4.c).

10.7. Comisia de investigare va fi alcatuita din 3 pana la 5 membri care fac parte din Consiliul Director sau sunt numiti Capitani de flota (conform paragrafului 12.2.), unul dintre acestia trebuind sa fie din aceeasi flota cu membrul supus investigatiei. Toti membrii comisiei trebuie sa pastreze stricta confidentialitate.

10.8. Ca raspuns la raportul Comisiei de investigare a faptelor, Consiliul Director al Asociatiei, in unanimitate de voturi, poate aplica o sanctiune disciplinara.

10.9. Atunci cand este aplicata o sanctiune disciplinara ea trebuie comunicata oficial:

– membrului respectiv,

– clubului la care este legitimat,

– comisiei de disciplina a FRY,

– catre ILCA

si publicata pe site-ul www.lasersailing.ro.

In cazul suspendarii calitatii de membru, comunicarea trebuie sa indice data de incepere si de incetare a perioadei de suspendare.

CAP. 5. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Art. 11. Membrii Asociatiei au următoarele drepturi:

a) sa participe la concursurile nationale si internationale desfasurate sub egida ILCA;

b) sa participe la programele si proiectele initiate de Asociatie, in scopul cresterii performantelor sportive ale membrilor sau in scop recreativ;

c) să participe la Adunările Generale, să pună în discutie, să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociatiei si sa voteze;

d) sa se asocieze (in conditiile descrise la paragraful 12.1) in flote, in vederea numirii unui „Capitan de flota” care sa-i reprezinte cu drept de vot la Adunarea Generala a Asociatiei;

d) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere ale Asociatiei, daca au fost numiti „Capitani de flota”;

e) să semnaleze Asociatiei problemele care privesc scopul si obiectivele Asociatiei, în vederea promovării si apărării acestora;

f) să se retragă din Asociatie;

g) să facă propuneri privitor la activitatea Asociatiei si folosirea fondurilor strânse si activitatea organelor de conducere;

h) sa adere la conventiile rezervate membrilor pe care Asociatia le are cu furnizorii de materiale si echipamente sportive.

Art. 12. Flota si Capitan de flota

12.1. Flota reprezinta o asociere de minimum 3 sportivi care sunt membri ai Asociatiei si poseda legitimatie emisa de FRY valabila pentru anul in curs, in vederea numirii unui „Capitan” cu drept de vot in Adunarea Generala a Asociatiei.

12.2. Capitan de flota poate fi orice membru al Asociatiei, ales de membrii unei flote (in conditiile descrise la paragraful 12.1.) pentru a-i reprezenta la Adunarea Generala a Asociatiei. Votul acestuia se multiplica cu numarul de membri ai flotei din care provine.

Art. 13. Membrii Asociatiei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociatiei si să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociatiei;

b) să nu aducă prejudicii de ordin moral si material Asociatiei;

c) să participe la adunările generale si/sau la sedintele Consiliului Director, după caz;

d) să sprijine material si moral Asociatia;

e) să achite taxa anuala de membru stabilită de Adunarea Generală.

Art. 14. Raspundere

14.1. Membrii Asociatiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociatia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse tertilor prin actele sau faptele sale.

14.2. În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

CAP. 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

SECTIUNEA I

ADUNAREA GENERALA

Art. 15. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt Adunarea Generală, si Consiliul Director.

Art. 16. La Adunarea Generală pot participa toti membrii Asociatiei, care au platita la zi taxa anuala de membru.

Art. 17. Adunarea Generală se întruneste în sesiune ordinară si extraordinară, după cum urmează:

a) în sesiune ordinară, anual;

b) în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenta Adunării Generale si care nu suferă amânare.

Art. 18.

18.1. Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director. Convocarea trebuie sa fie transmisa tuturor membrilor Asociatiei, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii, in scris, prin mijloace clasice, sau sa fie publicata pe site-ul www.lasersailing.ro si/sau transmisa tuturor membrilor prin e-mail, la adresele comunicate de acestia cu ocazia inscrierii in Asociatie. Actualizarea datelor personale este in raspunderea membrilor, si se poate face online, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul de internet al Asociatiei. Neactualizarea sau completarea eronata sau cu omisiuni a datelor personale de catre membri poate duce la neprimirea unor informatii sau anunturi importante destinate acestora, acest lucru neputandu-se imputa Asociatiei.

18.2. În convocare se vor preciza ziua, ora si locul unde se va desfăsura Adunarea Generala, precum si ordinea de zi.

Art. 19. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la initiativa Consiliului Director, a presedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociatiei, ori de câte ori este necesar.

Art. 20.

20.1. Adunarea Generală este valabil constituită daca sunt prezenti cel putin 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot. Membrii cu drept de vot la Adunarea Generala sunt toti membrii Asociatiei.

20.2. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenti, cu exceptia modificării prezentului statut, caz in care se cere o majoritate de cel putin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

20.3. Fiecare membru cu drept de vot, in cazul neparticiparii din motive intemeiate la Adunarea Generala are dreptul sa imputerniceasca o alta persoana sa-l reprezinte, cu conditia ca acea persoana sa fie membru al Asociatiei. În caz de egalitate, Presedintele decide.

20.4. Dezbaterile si hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de Consiliul Director.

20.5. Presedintia Adunării Generale apartine presedintelui Asociatiei sau, în lipsa acestuia, vicepresedintelui.

20.6. La sedintele Adunării Generale pot fi invitate si persoane care nu sunt membri ai Asociatiei.

20.7. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii si pentru membrii cu drept de vot care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă. Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.

Art. 21. Atributiile Adunării Generale sunt:

a) alegerea presedintelui;

b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

c) primirea si excluderea membrilor;

d) aprobarea si modificarea statutului si actului constitutiv ale Asociatiei;

e) înfiintarea de filiale si flote

f) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;

g) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei si a situatiei financiare anuale;

h) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare;

i) luarea deciziilor privind veniturile Asociatiei;

j) luarea deciziilor în ceea ce priveste resursele obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;

k) stabilirea programului de activitate;

l) propunerea de membri onorifici;

m) stabilirea taxei anuale de membru;

n) orice alte atributii prevăzute de lege.

SECTIUNEA II

CONSILIUL DIRECTOR

22.1. Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociatiei si este format din cel putin 4 si cel mult 7 membri, alesi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 2 ani:

a)Presedintele,

b) Vicepresedintele,

c) Secretarul,

d) Cenzorul

e) maxim 3Membri.

Mandatele lor pot fi reînnnoite. Membrii Consiliului Director isi vor exercita atributiile pana la demisie sau pana la inlocuire.

Art. 22.2 – Alegerile pentru Consiliul director si cenzor/comisia de cenzori au loc o data la ..4…….. ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmeaza.

Art. 22.3 – Rapoartele de activitate ale Consiliului director si cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competitionale, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun, anual, aprobarii Adunarii generale.

22.4. În caz de vacantă, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară.

22.5. Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociatiei de cel putin 3 luni, în vârstă de cel putin 21 de ani în ziua alegerii si care are platita la zi taxa anuala de membru.

22.6. Membrii primului Consiliu Director vor fi numiti prin actul constitutiv al Asociatiei.

22.7. Presedintele este reprezentantul onorific al Asociatiei si prezideaza Adunarile Generale,

se ocupă de activitătile curente ale Asociatiei între sedintele Consiliului Director, intruneste si prezidează Consiliul Director.

22.8. Vicepresedintele exercita atributiile presedintelui in caz de vacanta a acestuia.

22.9. Secretarul este reprezentantul legal al Asociatiei, raspunde de toate activitatile Asociatiei, reprezinta Asociatia in relatiile cu Asociatia Internationala a Clasei Laser (ILCA) si cu Federatia Romana de Yachting; are o permanenta legatura cu capitanii flotelor, tine legatura cu membrii; are evidenta membrilor si indeplineste orice alte sarcini atribuite de catre Presedinte.

22.10. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociatiei si poate participa la sedintele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiintarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atributiile de control ale activitătii Asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel putin un membru al Asociatiei si

un expert contabil. Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei,

întocmeste rapoarte si le prezintă Adunării Generale, îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generală.

22.11. Toti membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti sedintele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută.

Art. 23.

23.1. Consiliul Director exercită conducerea Asociatiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale si hotărăste în toate problemele ce intră în competenta sa.

23.2. Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fata Adunării Generale.

23.3. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale în cazul încălcarii legislatiei sau dispozitiilor primite.

23.4. Consiliul Director se întruneste semestrial, la convocarea presedintelui, precum si de fiecare dată când interesul o necesită.

23.5. Presedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi.

23.6. Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenti, în conditiile prezentei a cel putin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.

23.7 Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru si sunt semnate de presedinte si de secretarul de sedintă.

Art. 24. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operatiunile financiare si încheierea contractelor în care Asociatia este parte contractantă si îndeplineste si următoarele atributii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiară, proiectul programelor Asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama Asociatiei;

c) aprobă organigrama si politica de personal a Asociatiei;

d) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 25. În functie de activitatea sa, Asociatia poate avea personal remunerat.

SECTIUNEA III

Controlul financiar

Art.26 – Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor

Cenzorul asigură controlul financiar al Asociatiei si poate participa la sedintele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiintarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atributiile de control ale activitătii Asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel putin un membru al Asociatiei si un expert contabil.

CAP. 7 RESURSE PATRIMONIALE

Art. 27. Resursele patrimoniale ale Asociatiei cuprind:

a) sume provenite din taxele anuale de membru, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;

b) donatii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundatii, asociatii si societăti comerciale;

c) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

d) resurse provenite din activitătile economice directe desfăsurate în vederea autofinantării;

e) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 28. Contabilitatea este organizată conform dispozitiilor legale. ________________

CAP. 8. DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Art. 29. Asociatia se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea Adunării Generale;

c) prin hotărâre judecătorească.

Art. 30. Asociatia se dizolvă de drept prin:

a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în

conformitate cu statutul Asociatiei, dacă această situatie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;

c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 31. Asociatia se poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art. 32. Asociatia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociatia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când Asociatia a devenit insolvabilă;

e) dacă Asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăsoare activităti pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activităti nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obtinerea autorizatiilor respective.

Art. 33. Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia în conditiile legii.

Art. 34. Bunurile rămase în urma lichidării Asociatiei pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.

CAP. 9. DISPOZITII FINALE

Art. 35. Prezentul statut are este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă si cu respectarea prezentului statut si a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

Art. 36. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispozitii legale în vigoare.

Redactat în 7 exemplare, cu câte 7 pagini fiecare, din care s-au eliberat părtilor 6 exemplare originale, astăzi ………………….. , data atestării.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI

Zitti Radu………………………………………

Olteanu Florin………………………………..

Pislaru Razvan Mihai……………………..

Pislaru Dragos Nicolae……………………

Daianu Mihai Cristian…………………….CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS

Art. 1.

1.1. The Association : ,,ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION”, further called „Association”, is a non-governmental, non-profit, non-political and independent organization, founded on the basis of Government Order No 26/2000, with subsequent modifications and amendments and in accordance with the present Charter.

1.2. Foundation members of the Association are:

– Zitti Radu Eugen,

– Olteanu Florin ,

– Pislaru Razvan Mihai,

– Daianu Cristian Mihai,

– Pislaru Dragos Nicolae,

Art. 2. The Association is a Romanian legal person of private law having the name of ,,ROMANIAN LASER CLASS ASSOCIATION”, according to the proof of name availability No 117466 of October 29th 2012 issued by the Ministry of Justice and Citizens Liberties.

Art. 3. The Association has been set up for an undetermined duration and has the head office in B-dul Eroilor No 158B, Voluntari, Jud. Ilfov. The head office may be moved to any other place, on the basis of the Management Board decision, under legal provisions.

Art. 4. The Association may open branches in other localities or counties of the country; it may establish co-operation contacts with similar organizations or it may get into unions or federations with other institutions and legal persons from inside or outside the country towards the fulfilment of its target.

CHAPTER 2. ASSOCIATION TARGET

Art. 5. The Association has the target to promote, develop, encourage, organize and co-ordinate contests and navigation with Laser class sailing boats in Romania.

To fulfiul its target the Association plans to carry out the following activities:

a) to transmit information and novelties related with navigation on Laser class sailing boats in Romania, to all its members;

b) to promote and to give notice of the contests with this boat class that take place in the country and abroad and to harmonize the domestic contest calendar with the international one; to make sure that the information and novelties regarding the domestic and international contest calendar of Laser class are transmitted to all its members;

c) to popularize and develop competitive sailing and recreation sailing on Laser class, as a sportive, technical and educational element, thus promoting both civil and fair-play spirit, inclusively by organizing contests and setting up fleets on the territory of the country;

d) to work out a general classification of the Association sportsmen depending on the results achieved in the contests selected by the Association and published on the website by the date of March 31st of the contest year;

e) to represent the interests of member sportsmen in relation to the Romanian Sailing Federation/ Federatia Romana de Yachting (FRY) and the International Laser Class Association (ILCA).

CHAPTER 3. PATRIMONY

Art. 6. The initial patrimony of the Association is composed of initial assets, set up by the contribution in cash of foundation members, in total value of 1000 lei.

CHAPTER 4. ASSOCIATION MEMBERS

Art. 7. Quality of member

7.1. Member of the Association may become any physical or legal person from inside or outside the country, who is interested in Laser class boats, who supports the Association morally and/or materially.

7.2. Members may be:

a) Foundation members – who acquire the quality of member in the moment of Association foundation;

b) Members – all physical or legal persons interested in navigation with Laser class sailing boats from inside or outside the country, who will acquire this quality after filling in an application form posted on the official website of the Association: www.lasersailing.ro and after having paid the annual member fee.

c) Members of honour – who will acquire this quality at the proposal of theGeneral Assembly and with the agreement of the Management board, as a result of special services brought to the Association. Members of honour have no voting rights in the General Assembly.

Art. 8. Annual member fee; member rights

8.1. Registration in the Association is valid from the moment in which the annual member fee has been paid. The annual member fee is annually established by the Association General Assembly and is published on the official website of the Association: www.lasersailing.ro.

8.2. Registration in the Association is valid up to December 31st of each year.

8.3. Registration made after October 15th is valid up to December 31st of the following year.

8.4. A member who is confirmed for the running year receives a member card which offers him the right to be an ILCA member including his eligibility of participating in international Laser contests developed under ILCA auspices, as well as all the rights stipulated under Art.11 of the present Charter.

Art. 9. Loss of the member quality

The quality of member in the Association may be lost by reason of:

a) death or the termination of the existance of the legal person;

b) renunciation of the member quality, addressed in writing to the Association chairman;

c) exclusion decided by the General Assembly for the reason of not having followed the present Charter or any other internal regulation, or for any other reason meant to harm moral or material interests of the Association, by previously hearing the respective person.

d) unpayment of the annual member fee within the term of 30 calendar days after its expiry date.

Art. 10. Regulation of discipline

10.1. The aim of the present article is to protect the Association and its official representatives from possible prejudice in the moral or material image.

10.2. Normally, discipline is managed by two responsible bodies:

a) FRY Discipline Committee which imposes possible sanctions at the national and international level to all members under FRY jurisdiction.

b) ILCA Discipline Committee which imposes possible sanctions at the international level, such as suspension of the ILCA member card.

10.3. The Association reserves the right of submitting to FRY and ILCA discipline committees those members who committed severe deeds (inadequate or violent behaviour, indecent language, malediction, blasphemy, etc.) who brought prejudice to the Association image and which occurred:

a) during sportive events coordinated and organized by the Association.

b) from the moment of registration up to contest termination.

10.4. After the occurrence of facts mentioned under paragraph 10.3., the Association reserves its right to promptly intervene and impose the following disciplinary sanctions :

a) revocation of the quality of Association member for a definite period of time during the year. This involves:

i. noneligibility of participating in national and local contests organized under the aegis of ILCA.

ii. exclusion from Ranking List along the revocation period.

b) nonreplacement of the member card after expiry term.

c) public declaration of the respective person regarding his regret of the deeds committed.

10.5. The facts presented in pragraph 10.3. may be signaled by the members, the members of the Management Board, the fleet captains, the judges and the contest officials.

10.6. As a result of this communication an investigation commission will be set up within the Association which will meet as soon as possible after the occurrance of the deeds, with the aim of establishing itself the deeds committed and to propose the sanction and/or the imposing of a disciplinary sanction such as the ones mentioned in paragraphs 10.4.a), 10.4.b), 10.4.c).

10.7. The investigation commission will be composed of 3 to 5 members belonging to the Management Board or Fleet Captains will be appointed (according to paragraph 12.2.), whereby one of these has to be from the same fleet as the member under investigation. All commission members have to keep up strict confidentiality.

10.8. As a response to the report of the Investigation Commission, the Management Board of the Association may apply, with unanimity of votes, a disciplinary sanction.

10.9. When applying a disciplinary sanction this has to be communicated officially:

– to the respective member,

– to the club in which he is registered,

– to FRY Discipline Committee,

– to ILCA

and published on the website www.lasersailing.ro.

In the case of revoking the member quality, the communication has to indicate the date of commencing and of terminating the period of revocation.

CHAPTER. 5. RIGHTS AND DUTIES OF ASSOCIATION MEMBERS

Art. 11. Association members have the following rights:

a) to participate in national and international contests developed under ILCA auspices;

b) to participate in programs and projects initiated by the Association, with the aim of enhancing sportive performances of the members or with the aim of recreation;

c) to participate in General Assemblies, to discuss and to debate problems of interest in the domain or referring to the proper development of the Association and to vote;

d) to get associated in fleets (under conditions described in paragraph 12.1), with a view to appointing a „Fleet captain” who should represent them with voting rights in the Association General Assembly;

d) to elect and to be elected in the Association management bodies, if they were appointed „Fleet Captains”;

e) to signal to the Association problems regarding the aim and targets of the Association, in view of promoting and defending them;

f) to withdraw from the Association;

g) to make proposals regarding the Association activity and the utilization of the funds raised and the activity of the management bodies;

h) to adhere to conventions reserved to members, which the Association has with the suppliers of sport materials and equipment.

Art. 12. Fleet and Fleet Captain

12.1. The fleet represents an association of at least 3 sportsmen who are Association members and who have a member card issued by FRY valid for the running year, in view of appointing a „Captain” with voting rights in the Association General Assembly.

12.2. Fleet Captain may be any Association member, elected by the members of a fleet (under conditions described in paragraph 12.1.) in order to represent them in the Association General Assembly. His vote is to be multiplied by the number of the members of the fleet he is derived from.

Art. 13. Association members have the following duties:

a) to respect the Charter, the internal regulations, the decisions of the Association management bodies and to give their full support in view of fulfilling the Association targets;

b) not to bring any prejudice of moral or material nature to the Association;

c) to participate in general asdsemblies and/or in meetings of the Management Board, as the case may be;

d) to materially and morally support the Association;

e) to pay the annual member fee established by the General assembly.

Art. 14. Responsibility

14.1. Association members are not personally responsible for the acts and deeds of the Association. The Association itself answers with its own patrimony for the prejudice produced by its acts and deeds to third parties.

14.2. In matters of administration, responsibility is incumbent on the members of the Management Board.

CAP. 6. ORGANIZATION, MANAGEMENT, CONTROL

SECTION I

GENERAL ASSEMBLY

Art. 15. The Association bodies of management, administration and control are the General Assembly and the Management Board.

Art. 16. In the General Assembly there may participate all Association members who are up to date with the payment of the annual member fee.

Art. 17. The General Assembly meets in an ordinary and extraordinary session, as follows:

a) annually in an ordinary session;

b) in extraordinary session whenever it is necessary to solve problems of importance for the General Assembly which cannot be delayed.

Art. 18.

18.1. Convening the General Assembly in an ordinary session is done by the Management Board. The convening has to be transmitted at least 15 days before the date of assembly occurance to all Association members, in writing, by classical means, or be published on the website www.lasersailing.ro and/or transmitted to all members by e-mail, to the addresses communicated by these when being registered into the Association. The updating of personal data falls to the responsibility of the members, and can be done online, by filling in a form available on the Association website. Not updating or erroneously filling in or even ommitting personal data may result in the fact that certain information or important communications will not be received by members, for which the Association cannot be charged against.

18.2. In convening the General Assembly it is necessary to mention the day, the hour and the place of the meeting as well as the agenda.

Art. 19. Convening an Extraordinary General Assembly is done at the initiative of the Management Board, the chairman or at the proposal of one third of the Association members, as many times as this is necessary.

Art. 20.

20.1. The General Assembly is valid if at least 2/3 of the total members with voting rights are present. Members with voting rights in the General Assembly are all the members of the Association.

20.2. Decisions of the General Assembly are made by the vote of at least one half plus one of the number of present members with voting rights, with the exception of modifications to the present charter, a case in which a majority of at least 2/3 of the number of members with voting rights is demanded

20.3. Each member with voting rights, who cannot participate in the General Assembly because of well-grounded reasons, has the right to empower another person to represent him, on condition that that person be an Association member. In the case of equality, the chairman decides.

20.4. Debates and decisions adopted are being recorded in a special register by a secretary appointed by the Management Board.

20.5. Chairmanship in the General Assembly belongs to the Association chairman or, in his absence, the deputy chairman.

20.6. To General Assembly meetings other persons who are not Association members may be invited.

20.7. Decisions made by the General Assembly are compulsory also for the members with voting rights who have not participated in the General Assembly or who have voted against. Decisions made by the General Assembly are compulsory for all Association members.

Art. 21. Attributions of the General Assembly are:

a) election of the chairman;

b) election and revocation of the Management Board members;

c) admission and exclusion of members;

d) approval and modification of the Association charter and articles of incorporation;

e) foundation of branches and of fleets

f) discussion of the Management Board progress report;

g) apporoval of the budget of incomes and expenses and the annual financial statement of the Association;

h) dissolution and liquidation of the Association, and establishment of the destination of the assets remained after liquidation;

i) decision-making regarding Association incomes;

j) decision-making regarding ressources obtained from state budget and/or local budgets;

k) setting up the activity program;

l) proposing members of honour;

m) establishment of annual member fee;

n) any other attributions provided by law.

SECTION II

MANAGEMENT BOARD

22.1. The Management Board represents the executive body of the Association and is composed of at least 4 and at most 7 members, elected by the ordinary General Assembly for a mandate of 2 years:

a) Chairman

b) Deputy Chairman

c) Secretary

d) Auditor

e) maximum 3 members.

Their mandates may be renewed. The members of the Management Board will exert their attributions until their resignation or replacement.

Art. 22.2 – Elections for the Management Board and the auditor/auditing commission take place once in ..4…….. years, except the cases of withdrawal or suspension, when they may be organized in the General Assembly following to these.

Art. 22.3 – Activity reports of the Management Board and of the auditor/auditing commission, progress reports, contest calendars, income and expense budgets, accountancy balance-sheets are annually discussed and submitted to the approval of the General Assembly.

22.4. During vacations the Management Board immediately establishes replacement by provisional members. Final replacement is decided in the proximal ordinary General Assembly.

22.5. Into the Management Board any person may be elected who is member of the Association for at least 3 months, having the age of at least 21 years on the election day and who is up-to-date with the payment of the annual member fee.

22.6. The members of the first Management Board will be appointed by the Association Articles of Incorporation.

22.7. The chairman is the representative of honour of the Association and he presides the General Assemblies, he deals with the current activities of the Association between meetings of the Managament Board, he convenes and presides the Management Board.

22.8. The deputy chairman exerts the attributions of the chairman in case of vacation.

22.9. The Secretary is the legal representative of the Association, he is responsible for all Association activities, he represents the Association in its relations with the International Laser Class Association (ILCA) and the Romanian Sailing Federation (FRY – Federatia Romana de Yachting); he has a permanent contact to fleet captains, he keeps up contact with the members; he has the list of members and fulfils any other tasks assigned by the Chairman.

22.10. The Auditor ensures the financial control in the Association and he may participate in the Management Board meetings, without having voting rights. If necessary, the General Assembly may decide upon setting up a Commission of auditors, composed of three members, meant to assume control attributions upon the Association activity. Part of the Auditors Commission has to be at least one member of the Association and a chartered accountant. The auditor checks the way in which the Association patrimony is being managed, he works out reports and submits them to the General Assembly and he fulfils any other task established by the General assembly.

22.11. All Management Board members have the duty to prepare the meetings of the Management Board, the decisions of which they execute.

Art. 23.

23.1. The Management Board exerts the management of the Association in the period between the sessioins of the General Assembly and it decides in all problems of its competence.

23.2. The Management Board is responsible for the whole activity in front of the General Assembly.

23.3. Each Management Board member is individually responsible for his facts and deeds in the case of trespassing legislation or orders received.

23.4. The Management Board meets half-yearly, at the chairman’s convocation, as well as any time when necessary.

23.5. The Chairman convokes the Management Board members to meetings, establishing the agenda.

23.6. Decisions are made by absolute vote majority of members present, in conditions of at least half the number of the Management Board members.

23.7 All Management Board decisions are written in a register and signed by the chairman and the secretary of the meeting.

Art. 24. The Management Board carries out the decisions of the General Assembly, authorizes financial operations and the conclusion of agreements in which the Association is contracting party and fulfils the following attributions:

a) submits to the General Assembly the progress report on the previous period, execution of the budget of incomes and expenses, financial statement, project of the Association programs;

b) concludes legal documents in the name and on behalf of the Association;

c) approves the organization chart and the personnel policy of the Association;

d) fulfils any other attribution established by the General Assembly.

Art. 25. Depending on its activity, the Association may have remunerated employees.

SECTION III

Financial control

Art.26 – Financial control of the Association is ensured by an auditor

The Auditor ensures the financial control of the Association and he may participate in Management Board meetings, without voting rights. If necessary, the General Assembly may decide upon setting up an auditor commission, composed of three members, who should assume attributions of controlling Association activities. In the Auditor Commission there has to be at least one Association member and one chartered accountant.

CAP. 7 PATRIMONIAL RESSOURCES

Art. 27. Patrimonial ressources of the Association include:

a) sums of money derived from annual member fees, established by General Assembly decision;

b) donations, sponsorships or legacies from physical persons, foundations, associations and companies;

c) ressources obtained from state budget and/or from local budgets;

d) ressources derived from direct economic activities developed with a view to self-financing;

e) other incomes provided by law.

Art. 28. Accountancy is organized in accordance with legal provisions. ________________

CAP. 8. ASSOCIATION DISSOLUTION

Art. 29. The Association dissolves:

a) by right;

b) by General Assembly decision;

c) by judicial decision.

Art. 30. The Association dissolves by right by reason of:

a) impossibility of achieving the target for which it was constituted, if within 3 months after discovering this fact the target is not being changed;

b) impossibility of establishing the General Assembly or the Management Board in agreement with the Association Charter, if this situation lasts for more than one year from the date at which, according to the Charter, the General Assembly or, as the case is, the Management Board had to be established;

c) reduction of the number of members below the limit established by law, if this was not completed within 3 months.

Art. 31. The Association may dissolve also by General Assembly decision. Within 15 zile from the date of the dissolving meeting, the proceedings, in authentical form, are submitted to the law court in the territorial district of which it has its head office, in order to be recorded in the Association and Foundation Register.

Art. 32. The Association dissolves by law court decision, upon the request of any interested person:

a) when the Association target or activity has become illicit or contrary to public order;

b) when the target achievement is aimed at by illicit means or is contrary to public order;

c) when the Association follows another target than the one for which it was set up;

d) when the Association has become insolvent;

e) if the Association, by nature of the target or the objectives proposed, is to develop activities for which, according to law, former administrative authorizations are necessary, these activities may not be initiated, under the sanction of dissolution by judicial means, except after obtaining the respective authorizations.

Art. 33. Association dissolution has as effect its liquidation within legal conditions.

Art. 34. Tha assets remained after Association liquidation may be transmitted to legal persons of private or public law having a similar target.

CAP. 9. FINAL PROVISIONS

Art. 35. The present charter is valid throughout the entire functioning of the Association and its modification may be done only in writing and by following the present charter and the legal provisions. Modifications to the present charter require a majority of 2/3 of the General Assembly votes.

Art. 36. Provisions of the present charter are complement to other legal provisions in force.

Written in 7 copies, having 7 pages each, of which 6 original copies have been given to the parties, today………………….. , attestation date.

SIGNATURES OF FOUNDATION MEMBERS

Zitti Radu………………………………………

Olteanu Florin………………………………..

Pislaru Razvan Mihai……………………..

Pislaru Dragos Nicolae……………………

Daianu Mihai Cristian…………………….